Lyngby Menighedsbørnehave
 

Børnehavens historie

Der ligger et lille gult hus på et hjørne i Lyngby, det rager ikke højt op, og det ser umiddelbart ikke ud af meget. Mange kører sikkert forbi uden rigtigt at vide hvad der foregår i huset hver dag. Men i mere end 50 år har der været børnehave her, og mange børn har gennem årene haft en fast del af deres første leveår her. Og det er stadig hver dag et sted, hvor børn føler sig hjemme, mens mor og far er på arbejde.

Lyngby Menighedsbørnehave er et levende sted, en selvejende institution med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk kommune, en børnehave, ja, men også det daglige hjem for mere end 40 børn i alderen 3-6 år. Og netop omgivelserne afspejler, at det ikke ”bare” er en institution, de hjemlige omgivelser inden døre og den smukke have skaber dejlige rammer om børnenes leg.

Det er en børnehave med faste rammer, tryghed og omsorg for hvert enkelt barn. Der har gennem årene udviklet sig traditioner og ideer, som hjemmesiden beskriver i enkeltheder, og som gør, at livet i børnehaven til stadighed byder på nye oplevelser for børnene – samtidig med bestyrelsen hele tiden fornyer og forbedre livet i børnehaven.

Et utroligt trofast personale skaber hver dag en udviklende og kærlig atmosfære for børnene, og børnehaven har gennem de seneste år specialiseret sig i også at hjælpe børn med særlige behov. Det er en god børnehave – sikkert ligesom mange andre gode børnehaver, men når man som jeg har haft børn i børnehaven i 6 år, så ved man, at det er en god børnehave – og man glæder sig på sine børns vegne over, at huset på hjørnet ikke længere er et sted, man bare kører forbi, men man ved hvilken afgørende betydning det har for utroligt mange familier.

Vores børn tilbringer i disse år rigtig mange timer i børnehave, og det er vigtigt for os, som forældre, at vi er med til at give vores børn det bedste i den tid, hvor vi er på arbejde. Derfor er det også vigtigt, at vi, som forældre, bakker op om ledelsen og personalet i børnehaven og deltager i arrangementer, forældremøder og evt. bestyrelsesarbejdet. Kun sådan kan børnehaven blive det, vi alle ønsker for vores børn.

Holger Lam
(Bestyrelsesformand i 1995-2000)

 

Lyngby Sogns Menighedsbørnehave blev oprettet den 21. oktober 1946. En kreds fra menigheden ved Lyngby Kirke etablerede børnehaven, da der manglede børnehavepladser i området.

Ved hjælp af fondsmidler, lån og velvillighed fra vores daværende nabo, som solgte os grunden billigt, flyttede børnehaven i august 1959 ind på den nuværende adresse.

Børnehaven er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk kommune. Der er en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf mindst tre er forældre i børnehaven. Derudover er der to suppleanter. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar, mens det pædagogiske ansvar ligger hos lederen. Samarbejdet mellem personale og bestyrelse har altid været præget af åbenhed og tillid.

Bestyrelsen har gennem årene haft mange spændende drøftelser om børnehavens hverdag, ideologi og målsætning, som vi ønsker at formidle til nuværende og kommende forældre.

 

Vedtægt for Lyngby Menighedsbørnehave

 

§ 1.    Den selvejende institutions navn er Lyngby Sogns Menighedsbørnehave.

Stk. 2. Børnehaven har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune og er beliggende Lundtoftevej 70 A, 2800 Kgs. Lyngby.

Stk. 3. Børnehaven har åbent alle hverdage undtagen mellem jul og nytår. Øvrige lukkedage fremgår af børnehavens årsplan.

§ 2.    Børnehaven drives i henhold til dagtilbudsloven samt i henhold til reglerne om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3.    Børnehavens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 3 år til skolestart i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk kommunes mål og rammer for børns ophold i dagtilbud efter dagtilbudsloven. Kommunens mål og rammer fremgår af en kommunalbestyrelsesbeslutning.

Stk. 2.  Børnehavens målsætning er på et kristent grundlag og i samarbejde med forældrene at drage størst mulig omsorg for det enkelte barn, således at barnets identitet og selvværd styrkes under hensyntagen til dets individuelle særpræg.

Stk. 3.  Børnehavens målsætning er endvidere at bevare de traditioner, der bygger på det kristne grundlag, blandt andet ved at markere de kirkelige højtider.

§ 4.    Børnehavens formue er henlagt til børnehavens formål.

§ 5.    Børnehavens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af børnehaven.

§ 6.    Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer.

Stk. 2.  Tre medlemmer vælges af og blandt forældre til børn i børnehaven.

Stk. 3.  To medlemmer vælges af bestyrelsen. Typisk blandt forældre til børn i børnehaven eller blandt forældre, som tidligere har haft børn i børnehaven eller andre personer, med særlig interesse i børnehaven.

Stk. 4.  Udover bestyrelsens medlemmer vælges en suppleant for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for de bestyrelsesvalgte medlemmer.

§ 7.    Forældre med børn i børnehaven er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

§ 8.    Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleant for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal.

          Stk. 2.  De tre forældrevalgte repræsentanter vælges for en to-årig periode.

Stk. 3.  De to bestyrelsesvalgte medlemmer vælges for en tre-årig periode. Med mulighed for max 3 fortløbende genvalg.

Stk. 4.  Suppleanten for de forældrevalgte repræsentanter og suppleanten for de bestyrelsesvalgte medlemmer vælges for et år ad gangen.

Stk. 5.  Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 6.  En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb.

Stk. 7.  Hvis det samlede antal af bestyrelsesmedlemmer efter indtræden af begge suppleanter kommer under fem medlemmer, skal der uden ugrundet ophold indkaldes til ekstraordinært forældremøde med henblik på nyvalg til bestyrelsen.

§ 9.    Ved afstemningen i forbindelse med valg til bestyrelsen kan der afgives én stemme pr. indskrevet barn i børnehaven.

Stk. 2.  Valg til bestyrelsen sker ved simpelt flertal, det vil sige, at den/de personer, der får flest stemmer, er valgt.

Stk. 3.  I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere opstillede kandidater, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

§ 10.  Bestyrelsen konstituerer sig straks efter valget med formand og næstformand.

§ 11. Bestyrelsen holder mindst fire møder årligt.

          Stk. 2.  Formanden indkalder til og leder møderne.

Stk. 3.  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4.  Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal, det vil sige mindst tre ud af fem stemmer, med mindre andet er bestemt.

Stk. 5.  Hvis det samlede antal bestyrelsesmedlemmer efter indtræden af begge suppleanter kommer under fem medlemmer, er bestyrelsen fortsat beslutningsdygtig. Vedtagelse af beslutninger kræver, jf. stk. 4, tilslutning af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger i henhold til § 13, stk. 2 og 4, § 14, stk. 2, § 17, stk. 2 og § 20 kræver dog fortsat tilslutning af fire bestyrelsesmedlemmer. Der kræves nyvalg til fuldtallig bestyrelse, inden der kan træffes beslutning i henhold til § 19.

Stk. 6.  Lederen deltager i møderne som bestyrelsens sagsbehandler uden stemmeret.

Stk. 7.  Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8.  Souschefen og en repræsentant for børnehavens medarbejdere har ret til at deltage i møderne uden stemmeret. 

§ 12.  Der udarbejdes et skriftligt referat af bestyrelsens møder.

Stk. 2.  Referatet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og børnehavens leder senest 14 dage efter mødet.

Stk. 3.  Der fastsættes ved fremsendelse af referatet en frist for indsigelser/rettelser. Når denne frist er udløbet, anses referatet for godkendt, medmindre der er væsentlige ændringer.

Stk. 4.  Referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af samtlige på dette tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.  Bestyrelsen påser, at børnehavens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til børnehavens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for børnehavens daglige ledelse og drift.

Stk. 2.  Afgørelse vedrørende ændring i børnehavens formål kræver tilslutning af bestyrelsen med kvalificeret flertal, det vil sige mindst fire ud af bestyrelsens fem medlemmer.

Stk. 3.  Indgåelse, ændringer og ophævelse af aftaler, der rækker ud over børnehavens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 4.  Indgåelse, ændringer og ophævelse af aftalen mellem børnehaven og Lyngby-Taarbæk Kommune samt indgåelse, ændringer og ophævelse af aftaler, der berører børnehavens kapital, kræver tilslutning af bestyrelsen med kvalificeret flertal, det vil sige mindst fire ud af bestyrelsens fem medlemmer.

Stk. 5.  Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for børnehavens drift ved aftale mellem bestyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. dagtilbudsloven.

§ 14.  Til at forpligte børnehaven overfor trediemand kræves underskrift af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær næstformanden sammen med et andet af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2.  Dispositioner over fast ejendom kræver underskrift af et kvalificeret flertal, jf. dog § 11, stk. 5, 2. pkt., af bestyrelsens medlemmer herunder bestyrelsens formand eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 3.  Dispositioner, der alene vedrører børnehavens daglige drift, jf. § 5, kan efter bemyndigelse fra bestyrelsen underskrives af børnehavens leder alene.

Stk. 4.  En bemyndigelse efter stk. 2 er gældende, indtil den ændres ved ny bestyrelsesbeslutning.

§ 15.  Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§ 16.  Børnehavens bestyrelse ansætter og afskediger personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendte budget.

Stk. 2.  Bestyrelsen kan efter nærmere konkret aftale i forbindelse med et stillingsopslag delegere ansættelseskompetencen til børnehavens leder.

§ 17. Ansættelse og afskedigelse af lederen kan kun ske efter Lyngby-Taarbæk Kommunes forudgående godkendelse. Børnehaven må ved opslag af en lederstilling tage forbehold herom.

Stk. 2.  Afgørelse vedrørende ansættelse af leder kræver tilslutning af bestyrelsen med kvalificeret flertal, det vil sige mindst fire ud af bestyrelsens fem medlemmer.

§ 18. Børnehaven hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle børnehavens gældsforpligtelser.

§ 19.  Nedlæggelse af børnehaven kan kun ske med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Stk. 2.  Ved børnehavens nedlæggelse skal dens formue anvendes til et tilsvarende socialt formål.

§ 20.  Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning af bestyrelsen med kvalificeret flertal, det vil sige mindst fire ud af fem medlemmer, og godkendelse af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Disse vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7/5 2012 og træder i kraft samme dato.