Lyngby Menighedsbørnehave
 

Aldersopdelte grupper

 

Alferne

Alferne er 3 - 4 år

Når barnet begynder i børnehave, kommer det ofte fra dagpleje eller vuggestue, hvor de det sidste år var en af de ældste. Når de begynder i børnehaven, vil de atter være en af de yngste og bliver præsenteret for et nyt sæt sociale spilleregler, normer og daglig rytme.

Derfor bruger vi hos Alferne meget tid på, at børnene lærer hinanden at kende, danner venskaber og føler sig trygge ved de voksne, så de oplever børnehaven, som et rart, sjovt og trygt sted at være.

Vi mener, det er vigtigt, at børnene kan mærke, at den voksne er nærværende, tydelig, omsorgsfuld, loyal og rammestyrende i relationen til barnet.

Når vi farver, tegner, limer, klipper o.lign, er det ofte processen, der er vigtig, da børnene øver sig i at håndtere de mange nye materialer og redskaber. Vi benytter os af mange forskellige materialer, som modellervoks, papmaché, silkepapir, fjer m.m. så de bliver bekendte med at røre og sanse forskellige materialer.

Vi laver mad (suppe/ brød) sammen med børnene, hvor vi taler om, føler og smager på råvarerne og øver os i at snitte og skære med en kniv. Vi lægger stor vægt på at børnene er med igennem hele processen, og at det er en hyggelig oplevelse, hvor der er tid til at fordybe sig. Børnene får derigennem en oplevelse af sammenhæng og mening, da de afslutningsvis serverer maden for deres kammerater, og ikke mindst selv smager på resultatet.

  Vi holder dagligt en samling, hvor vi sidder rundt om et bord. Formålet er at alle børn og voksne samles og taler sammen. I denne samling taler vi om forskellige emner, som dyr, familien, farver, årstiderne og hændelser i børnenes hverdag.

Vi har en ”ting-kasse” der indeholder forskellige temaer (overtøj, grøntsager, toiletgrej, værktøj, krydderier m.m) Ved at tale om disse ting får børnene øvet en masse begreber, samtidig med at de ser og føler på de forskellige genstande.

I samlingen øver vi os i at lytte og tale på skift. Børnene får tid og ro til at udtrykke det de har på hjertet.

Vi synger en masse lette og enkle fagte-sange og sanglege, som børnene vælger på skift ud fra en mappe med illustrative tegninger. Vi leger også stopdans, spiller på instrumenter og danser.

Vi lægger stor vægt på at omgangstonen er behagelig på stuen. Det praktiserer vi primært ved, at de voksne taler pænt, både indbyrdes og med børnene. Vi stopper børnene, hvis de råber og skriger, for ingen trives i omgivelser med for højt støjniveau.

Vi lægger stor vægt på at den voksne er anerkendende over for barnet, så barnet føler sig respekteret og ligeværdigt behandlet, da dette har stor betydning for barnets integritet og selvfølelse.

Vi anser det for vigtigt, at børnene er med til at rydde op. Derigennem får de dels en fornemmelse for hvornår legen/aktiviteten er slut, dels er det med til at skabe overblik og sidst, men ikke mindst, ved de altid hvor legetøjet står. Vi voksne giver en hjælpende hånd, og vi synger en rydde-op- sang, der gør det hele lidt sjovere og hyggeligere.

At sidde sammen og spise skal være en rar og afslappet oplevelse, hvor børnene ikke bliver forstyrret. Børnene er på skift med til at dække bord og stille madpakker frem. Maden bliver lagt på tallerken, så barnet kan se hvad der er at vælge imellem, samtidig med at det er mere inspirerende og appetitligt at have sit måltid på en tallerken. Ved bordet hyggesnakker vi og børnene øver sig i at hælde fra små kander, bede om ting og række ting til deres kammerater. Børnene bestemmer selv hvad de vil spise af madpakken og i hvilken rækkefølge.

Vi er bevidste om at stimulere børnenes grovmotorik, og gør bl.a. dette ved at lave sanglege hvor hele kroppen bliver brugt, rytmik, boldspil, løb og leg på legepladsen. Vi lægger vægt på at børnene gradvist selv lærer, at klæde sig af og på. Vi afsætter den nødvendige tid til formålet, som bliver en del af de daglige aktiviteter.

Vi ønsker at inspirere børnene til rollelege, da dette har stor betydning for deres sociale udvikling og venskaber. Dette gør vi ved, bevidst at afsætte tid til leg med udklædningstøj, dukker, biler, tæpper og puder til huler.

Når vi er på ture bliver børnene øvet i at gå med hinanden i hånden, og vi skærper deres opmærksomhed ved at børnene ser om der kommer biler og vi taler om de mest basale regler i trafikken. Vi tager os god tid til at nå frem til vores bestemmelsessted, så der er tid til at stoppe op og se på de mange ting vi møder.

Troldene

Troldene er 4 – 5 år

Det kommende år vil Troldene få mulighed for at fordybe sig i drama, musik og natur.

Vi ønsker at være medvirkende til at videreudvikle den musikalitet vi alle fødes med. Målet er at børnene opnår en glæde ved at udtrykke sig via musik og drama, samt glæde ved at opholde sig i naturen og skærpe børnenes opmærksomhed på alle de muligheder og oplevelser udelivet byder på.

Børnene vil blandt andet beskæftige sig med :

Drama, hvor vi tager udgangspunkt i opbygningen af musik- og dramaforløb.

Senere inddrager vi nye sange, lege og historier i forløbet. Vi leger med sprog og krop.

Musik, hvor børnene vil blive introduceret til instrumenter og forskellige former for musik. Gruppen arbejder med trommer, hvor indfaldsvinklen er barnets puls. Herigennem får vi mulighed for at skærpe børnenes opmærksomhed på: hinanden, på sig selv,på sig selv i forhold til andre, egen og hinandens krop samt bevægelse, rytme, toner, sang og fantasi.

Natur, hvor målet er at give børnene alsidige oplevelser, viden om naturen og naturfænomener. De skal føle sig trygge ved at færdes i naturen og føle glæde ved at bruge sig selv i naturen.

Vi vil tage af sted i mindre grupper, da det giver mulighed for nærvær og fordybelse. Nogle gange deler vi gruppen op i drenge og pigehold, andre gange i interessegrupper. På nogle ture vil vi vælge et fokusområde. Det kan være bestemte dyr, planter, lyde, farver, klatremuligheder m.m.

Turene vil gå til skov, strand, mose, naturlegeladser og museer, for at opleve naturen i forskellige sammenhænge.

Naturkanon i børnehøjde

Hvad er natur, når man er fire år og går i børnehave? Det har 200 pædagoger givet friluftsrådet deres bud på. Resultatet er en alternativ naturkanon.

Et børnehavebarn skal opleve at:

· Klatre i træer

· Lege i hovedhøjt græs

· Hoppe i vand pytter

· Falde i vandet

· Gå på bare tæer i sneen

· Kravle op et sted hvor de ikke kan komme ned

· En haletudse bliver til en frø

· Spise af naturen

· Svinge sig i et tov

· Høre lærken fløjte

· Trille ned af en bakke

· Smage på jord og sand

· Mudre sig til og blive spulet med en vandslange, inden de kan komme ind

· Spise ude i snevejr

· Bade i regnvejr

· Fiske krabber

· Bygge dæmninger i åer

· Flyve med drage og kælke

Et børnehavebarn skal møde:

· Skovens og havets lyde

· Skovbundens dufte

· Lugten af regn

· Liv og død

· Utrolige historier fra naturen

· Alle vejrtyper og konstatere at alt vejr er godt vejr

· Stranden, skoven, heden og engen

· Is på vandpytter

· Følelsen af at holde en fisk

Et børnehavebarn skal lære at:

· Bruge en dolk og en sav

· Kende nogle navne på fugle, træer og insekter

· Kende madens oprindelse

· De ikke skal sparke til en myretue

· Kende dyrene omkring os

· Elefanter ikke eksisterer i den danske skov

· Tænde bål at holde det i live og at omgås ilden med respekt

· Kende fødekæde fra bær til fugl til ræv

· Skelne mellem årstiderne

· Lave ting af naturens materialer

· Klæde sig fornuftigt på selv

· Holde naturen ren

Et børnehavebarn skal føle:

· Nysgerrighed

· Tryghed ved naturen

· Småkravl i hånden

· At vores natur er en naturlig del af hverdagen

· Glæden ved at samle

· Hvordan det er at overskride signe egne grænser

· Flowoplevelser og fordybelse

· Sand, jord, mudder og vand

· Ro ved at ligge og kigge op i himlen

· Glæden ved at sidde i et træ og fantasere

· Hvordan det er at blive våd, stikke sig og blive træt

Kilde: Naturkanon, Friluftsrådet.

 

Når vi vender tilbage til børnehaven, vil vi bearbejde oplevelserne på forskellig vis. Det kan være i form af en lille udstilling, lave en collage, læse bøger, tegne eller finde sange. Det kan være vi laver et lille dramaforløb i naturen, eller i børnehaven, der relaterer til oplevelserne i naturen.

En vigtig ingrediens i det hele er børnenes bidrag. Det er deres glæde, interesse og fantasi, der i samspil med de voksne, gerne skulle give en sprudlen af liv indenfor musik, drama og natur, i børnehaven. Vi ønsker børnene skal opleve at føle sig set, hørt og accepteret af hinanden, med de forskellige egenskaber vi hver især byder ind med.

Når man bliver en Trold flytter man over i en ny gruppe med andre voksne og nye udfordringer.

Troldene er bevidste om hvor de hører til og profiterer af trygheden ved overblikket over de fysiske rammer samt kontakten til alle voksne.

Vi er opmærksomme på at uddelegere mere ansvar end tidligere. Børnene skal blandt andet lære at klare sig med den voksne på lidt længere afstand.

Når børnene beder om hjælp, opfordrer vi dem til at hjælpe hinanden indbyrdes, hvis den voksne vurderer det er muligt. Omsorgen for hinanden skærpes derved og børnene bliver mere selvhjulpne.

Hos Troldene skal man også begynde at vælge hvad man vil bruge sin tid til.

Vi lærer børnene om hygiejne (især god håndhygiejne) . Vi hjælper børnene til at blive selvhjulpne ved toiletbesøg.

Som Troldebarn føler man sig stor og bliver også sur, gal, ked af det, når tingene ikke lykkes. Vi styrker dem i, at det er bedre at bede om hjælp, i stedet for at blive sur og opgivende og måske miste troen på sig selv. De får ros, når de klarer noget de ikke selv troede muligt. Det styrker deres selvtillid og selvværd.

Turene er en del af socialiseringsprocessen, hvor de to og to får til opgave at være opmærksomme på hinanden. Af og til opfordrer vi børnene til at holde et barn i hånden, som de ellers ikke plejer at lege med, hvilket kan være medvirkende til at åbne op for nye kammeratskaber.

Hos Troldene arbejdes der mere intensivt med aktiv lytning. Børnene får i starten enkle meddelelser og informationer, senere lidt længere kollektive beskeder.

Når et barn har ordet i samlingen, markeres det ved at barnet har en lille taletidsfigur i hånden. Den indikerer at de andre børn skal lytte.

Mange af de ovennævnte temaer gennemgår børnene mere systematisk i den periode hvor vi arbejder med Trin for trin.

På denne måde er ringen sluttet for Troldene. Det år de har været Troldebørn, har de haft mange spændende oplevelser og udfordringer. Vi har prøvet at skabe et læringsmiljø hvor børnene har haft mulighed for at udvikle sig personligt og tilegne sig kompetencer de kan bygge videre på i Skolegruppen

Skolegruppen

Skolegruppen er 5 – 6 år:

I skolegruppen fortsætter vi arbejdet med Fri for mobberi, som børnene stiftede bekendskab med hos Troldene.

Vi træner børnene i at få overblik og i at blive selvhjulpne.

Det betyder blandt andet at skulle klare konflikter alene i det omfang, vi vurderer, det er forsvarligt. Det resulterer i, at de begynder at skelne mellem konflikters størrelse og omfang.

Vi lægger op til, at de selv klarer af– og påklædning samt holder en rimelig orden i deres garderoberum. Det gør børnene mere selvstændige og frie , at de bliver mindre og mindre afhængige af de voksne.

Børnene får udleveret et penalhus med en saks, blyantspidser og 12 farver, som de bruger til diverse opgaver i løbet af året. Når de mangler farver må de finde dem i fælleskassen og supplere op i deres penalhus, så det altid er intakt. Ligeledes får de udleveret en limstift, som de også er ansvarlige for og som naturligvis bliver fornyet efterhånden som de er brugt op. Dette er forstadiet til at kunne holde styr på penalhus og skolebord med videre.

Vi vil gerne lære børnene at modtage en kollektiv besked. Vi er opmærksomme på, hvorvidt alle har modtaget den. Det gør vi ved at henvende os til de børn, der ikke udfører den pålagte opgave og hjælper dem på vej.

Vores samling varer cirka 45 minutter. Når børnene kommer i skole, vil det ikke være fremmed for dem, at skulle koncentrere sig længere tid af gangen.

For at gøre det alsidigt og vedkommende, er indholdet i denne samling meget varieret. Vi ønsker der skal være en gensidig kontakt i forløbet.

Når vi sammensætter indholdet af en samling gør vi os tanker om, at temaerne i læreplanen er repræsenteret i det omfang det er muligt.

Når vi arbejder med et emne, bearbejder vi det ved at børnene genfortæller det med deres egne ord og bidrager med fortællinger, associationer og egne erfaringer med emnet. Så synger vi og leger diverse lege.

I skolegruppen har vi "Barnets samling". Alle børn har en række samlinger, hvor en tegnet profil af barnet hænger på døren. Det pågældende barn vælger et bogstav, et tal, en sang, leg og et stykke musik, som vi alle arbejder med.

 Vi ønsker at introducere børnene til den store verden, men på deres eget niveau. Dette gør vi blandt andet ved at arbejde med emner som:

Høstprojekt (fra korn til brød). De fem nordiske lande, hvor vi arbejder med flag, landkort og nordisk mytologi. Bogstaver, tal, geometriske figurer der åbner børnenes øjne for andet end trekanter, firkanter og cirkler. I 8 uger arbejder vi med et sprogprojekt, som kaldes "Sproget har vokseværk", hvor indholdet blandt andet er rim og remser. Vi har et stort emne om kroppen, der starter med at fortælle børnene hvordan de er blevet lavet og slutter med at tale om døden. Det er noget den aldersgruppe er meget optaget af, derfor synes vi det er af stor betydning at vi sætter ord på disse temaer sammen med børnene. Det sker naturligvis i samarbejde med forældrene. Vi beskæftiger os med trafik, færdsel og færdselsskilte. Børnene bliver introduceret til universet ved at tale om vores solsystem og dem der ønsker det, kan fordybe sig yderligere i dette emne.

Fra 1. september og de kommende 11 mandage arbejder gruppen med det skoleforberedende projekt "Cirkus Total".

Mange af de emner vi arbejder med, bliver dels bearbejdet ved samtale, men også via tegninger. Børnene tegner det, vi taler om og laver en lille bog, de tager med hjem og genfortæller til forældre og søskende. Når de laver tegninger til deres bøger, stimulerer det også de børn, som ellers ikke tegner ret meget, til at komme ud af busken. En del børn holder sig nemlig tilbage med at tegne, hvis der er gode tegnere i en gruppe.

I løbet af året læser vi uddrag af Johannes Møllehaves børnebibel. Vi mener, at bibelen er en del af vores kulturarv, som er vigtig for børnene at få kendskab til. Der er i børnebibelen nogle gode historier med sjove illustrationer.

Gruppen får svømmeundervisning af en svømmelærer en gang om ugen. Forældrene afholder udgiften til undervisning, børnehaven betaler entreen. Vi lægger megen vægt på denne undervisning, da det udvikler børnene at være trygge ved vand. Det styrker deres selvtillid og selvværd.

Skolegruppen er i teatret flere gange i løbet af året. Vi ønsker at give børnene smukke og udviklende teateroplevelser og er derfor kritiske med, hvilke teatre vi kommer i .

At gå i teatret træner børnene i at adskille eventyr og virkelighed. Det er tryghedsskabende, og er ikke mindst inspirerende på deres egne fantasi – og rollelege.

Gruppen får god tid til at lege alene uden voksenstyring. Det medfører blandt andet, at de er gode til at lege i større grupper i længere tid af gangen. De er glade for udklædning og hulebygning.

Vi lægger op til at børnene leger sammen efter børnehavetid. Det giver børnene et helhedsbillede af hinanden, og de bliver introduceret til andre normer, holdninger og oplevelser end derhjemme. Børnene får samtidig afprøvet sig selv i forhold til andre.

Vores mål med børnene er, at når de forlader børnehaven, så er de udstyret med en ballast der gør, at de i skolen har overskud til at få nye venner og selv at blive en ven. Vi vil gerne være medvirkende til at gøre dem:

Glade for sig selv

Tillidsfulde

Tillidsvækkende

og nysgerrige