Lyngby Menighedsbørnehave
 

Arbejdet bag kulisserne

I dette afsnit vil vi gerne beskrive det arbejde, der bliver lavet ”bag kulisserne”, som er en vigtig del af arbejdet i en daginstitution, ud over at etablere et godt samarbejde med forældrene

PERSONALETS EFTERUDDANNELSE

Personalets uddannelse er et fast indsatsområde. Hvert år vurderer vi, hvilke kompetencer vi har mest brug for.

Målet er, som altid at fastholde børnehavens personale som kompetent og ansvarligt.

Vi finder frem til eksterne og interne kurser der bedst svarer til de aktuelle behov.

I gennem årene har vi lavet en del interne kurser for den samlede personalegruppe. Det højner det faglige niveau, at få nogle teoretiske input i fællesskab. Når ”alle sejler efter det samme søkort” har vi større mulighed for at støtte hinanden i at få omsat teorierne i praksis.

Nogle af de emner vi har arbejdet med er:

Adoption: Dan–Adopt i Birkerød gav os et godt indblik i processen omkring adoption. Det har styrket samarbejdet til familier der har adopteret.

Daniel Sterns Teorier: Som blandt andet handler om betydningen af relationen mellem barnet og omsorgspersonen.

Marte Meo: En kommunikationsmetode, hvor man lærer udviklingsstøttende kommunikation. Metoden er videobaseret og tager udgangspunkt i de ressourcer der i forvejen er til stede hos personen

TRAS – tidlig registrering af sprogudvikling, er et skema der illustrerer hvor det enkelte barn befinder sig i sin sproglige udvikling, og hvilke områder vi skal have fokus på.

Vi benytter materialet og finder det brugbart i udviklingen af børnenes sprog.

For tidligt fødte børn: Vi modtager ca. 15% børn der er født så meget for tidligt, at der skal tages specielle forholdsregler. Det er nødvendigt at personalet har fået undervisning i, hvordan vi tilgodeser disse børns udvikling bedst muligt.

Flerkulturelle familier : Personalet har gennem flere temaaftner fået udbygget kendskabet til dette emne.

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi har følgende samarbejdspartnere, vi jævnligt er i kontakt med :

CUP - Center for Uddannelse og Pædagogik

Økonomiafdelingen

Teknisk forvaltning

Sundhedsplejersker

Specialpædagoger

Psykologer

Talepædagoger

Fysioterapeut

Skoler

Sagsbehandlere

Pladsanvisningen

Fagforeninger

Andre daginstitutioner

Center for Autisme

Børneklinikken

Børnepsykiatrisk afdeling

Sprogskolen

Tolkeservice

Paraplyorganisationen "Børneringen"

ADMINISTRATIVE OPGAVER

Af administrative opgaver der skal udføres i forbindelse med at drive en institution kan nævnes :

Skemalægning

Indberetning af løn, sygdom, ferie.

Lave budget

Budgetkontrol

Lave regnskab

Skrive diverse breve

Lave annoncer

Ferieplanlægning

Vikarplanlægning

Gennemgå post

Skrive ansøgninger

Indberette støtteskrivelser om støttepædagogtimer.

Forberede personale -, forældre –og bestyrelsesmøder.

Planlægge pædagogiske dage for personalet.

Forældresamtaler

Føre protokol over fremmødte børn

Arkivering

Kopiering

Lave nyhedsbreve

Lave information til forældre og personale,

Koordinere og følge op

Lave udtalelser til medarbejdere

Personalepleje

APV - ArbejdsPladsVurdering

Planlægning og opfølgning af personaleudvikling

Planlægning af det pædagogiske og praktiske arbejde.

Udarbejde virkomshedsplan

Udarbejde læreplaner

Foretage børnemiljøvurderinger

Formulering af personalepolitikker

Ajourføre - og udbygge hjemmeside

Diverse IT - opgaver

Der er naturligvis også en del mødevirksomhed såsom :

Ledermøder for samtlige daginstitutioner i kommunen og forvaltningen.

Forældremøder

Bestyrelsesmøder

Personalemøder

Samtaler med forældre

Samtaler med de tidligere nævnte samarbejdspartnere.

Samtaler med kommende forældre

Souschefmøder

Kurser

Udvalgsarbejde

Medarbejdersamtaler

Arbejde med visioner, der gør børnehaven levende

Uddelegering af arbejdsopgaver.

Efteruddannelse

Supervision til personalet

Lederudvikling

Akutte samtaler

Tale med repræsentanter

Tale med håndværkere

Integrationsopgaver i forhold til børn af anden etnisk herkomst end dansk, med videre

Praktiske opgaver personalet varetager i løbet af dagen:

Vi åbner børnehaven og sørger for en rengøring som ligger på et højt niveau

Køber ind

Vasker tøj og lignende

Skifter sengetøj

Fylder og tømmer opvaskemaskine flere gange dagligt

Rydder op på stuerne

Ordner frugt

Leder efter hjemmesko og tøj

Skriver daglig rapport til forældrene på tavlerne og meddelelsesbøgerne

Fejer gulv

Vasker borde og stole.

Reparerer legetøj og andre småting

Tømmer skraldespande.

Forbereder møder

Rydder op på legepladsen

Fejer legepladsen.

Diverse indkøb